Organizatorzy projektu

Grupa badawcza [Lab]oransNiniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.
Osoby zaangażowane w realizację projektu

Paweł Brzózka, student studiów II stopnia w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szymon Grygiel ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (2019), obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Klaudia Jędrzejewska, studentka studiów II stopnia w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sonia Knapczyk, doktorantka Instytutu Historii UJ, specjalizuje się w historii społeczno-kulturowej XX wieku, współpracuje z pismem Nowa Europa Wschodnia.

Marta Kurkowska-Budzan, doktor habilitowana, profesor na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała historię i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i w University of Kent at Canterbury (Wielka Brytania); odbyła staże post-doc w Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie i w E.M. Remarque Institute for European Studies, New York University pod opieką naukową prof. T. Judta. Jej obecne zainteresowania naukowe obejmują współczesne reprezentacje przeszłości w muzealnictwie i kulturze popularnej, metodologię badań historycznych (w szczególności oral history) oraz kulturową historię pracy w Europie Wschodniej w XX w.. Jest autorką Historia zwykłych ludzi. Współczesna angielska historiografia dziejów społecznych (2003), Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości (2009), Stadion na peryferiach (2016) (współ. z M. Stasiakiem)

Katarzyna Maniak­, antropolożka, dr, adiuntka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Autorka kilkunastu artykułów naukowych, redaktorka publikacji Słownik kultury (2016), sekretarka redakcji czasopisma Zbiór Wiadomości do Antropologii Muzealnej. Obecnie współrealizuje projekt poświęcony post-konfliktowemu dziedzictwu na terenach przyłączonych do Polski po II wojnie. Prowadzi badania skupione na antropologii pracy. Interesują ją również teorie i praktyki eksponowania dziedzictwa kulturowego, społeczne oddziaływanie dziedzictwa oraz aktywizm instytucji kultury.

Karolina Maśnica, studentka studiów II stopnia w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się historią społeczną XIX i XX wieku.

Julia Mazurek, studentka studiów I stopnia w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jakub Muchowski jest adiunktem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i sekretarzem redakcji czasopismaHistoryka. Studia Metodologiczne. Był visiting scholar Corcoran Department of History, University of Virginia, USA (2011). Jest członkiem Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci (Uniwersytet Jagielloński) i International Network for Theory of History. Jego badania koncentrują się na historii pracy, teorii historii, badaniach nad Holokaustem i ludobójstwami oraz polskimi kulturami pamięci. Jest autorem Polityki pisarstwa historycznego (FNP, 2015) i Historyki Shoah (PWN, 2006).

Marcin Ogrodnik, student studiów II stopnia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021 oraz programu stypendialnego100 na 100 im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego, ufundowanego przez Fundację Lotto oraz Totalizatora Sportowego pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w 2018 roku. Autor publikacji z zakresu antropologii pamięci oraz gender studies.

Grace Simpson, doktorantka w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczy w programie Una Europa Joint Doctorate in Cultural Heritage and History w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem Complutense w Madrycie. W ramach projektu doktorskiego bada praktyki, reprezentacje robotników w PRL i Hiszpanii w latach 60. i 70. XX wieku. Interesuje się również wspólnotowymi aspektami praktyk realizowanych w europejskich muzeach górnictwa. Studiowała historię na University College London (BA, 2015-2018) i zrealizowała program "MA in Economy, State and Society" (2019-2021), który jest współprowadzony przez UCL (School of Slavic and East European Studies) i Uniwersytet Jagielloński (Instytut Studiów Europejskich). Jej zainteresowania badawcze obejmują dziedzictwo przemysłowe, historie pracy i związków zawodowych, a także kulturową historię zimnej wojny.

Marcin Stasiak, asystent na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię społeczną i kulturową Polski po 1945 roku, w szczególności: historię niepełnosprawności, oral history oraz historie medycyny. Opublikował: Stadion na peryferiach (Kraków 2016, wraz z Martą Kurkowską-Budzan) oraz Polio w Polsce 1945-1989. Studium z historii niepełnosprawności (Kraków 2021).

Maja Starakiewicz, adiunktka na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie i na Wydziale Sztuki ANS w Tarnowie, projektantka i ilustratorka. Wydała książkę Model i metafora. Komunikacja wizualna w humanistyce. Współpracuje z Laboratorium Narracji Wizualnych VN Lab przy Szkole Filmowej w Łodzi. Naukowo zajmuje się strategiami visual writing.

Filip Szela, student studiów II stopnia w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bada praktyki podejmowane wobec przymusowych wywłaszczeń przeprowadzanych w wyniku budowy dróg w Polsce. Interesują go kategorie sprawczości, zmiany i niepewności.

Monika Widzicka, historyczka i etnolożka, Główna Inwentaryzatorka w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, doktorantka nauk o kulturze i religii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Na co dzień zajmuje się zadaniami z zakresu ewidencjonowania zbiorów i zarządzania kolekcją. Kuratorka wystaw o historii i współczesności inżynierii miejskiej (Kraków miasto ambitne, Inżynieryjny portret miasta, Tramwaj widmo), koordynatorka w międzynarodowych projektach muzealnych (Work with Sounds, 2013-2015; Sounds of Changes, 2017-2019; Knowledge Lab: creating, sharing, protecting, 2017-2020). Autorka publikacji w obszarze historii kultury popularnej, sound studies i antropologii historycznej.