Jak to działa? 


Pomysłownik jest projektem tworzonym w oparciu o kryterium otwartości. Zaprezentowane słowa kluczowe udostępniamy na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na tych Samych Warunkach 4.0. Można z nich korzystać w praktyce ewidencjonowania i opracowywania zbiorów instytucji z sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa i muzea). Słownik pojęć związanych z pracą może być również używany w projektach edukacyjnych, animacyjnych, badawczych.  
Podstawą działań było 10 obiektów z kolekcji Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Planujemy jednak kontynuację projektu we współpracy z instytucjami posiadającymi tematycznie odmienne kolekcje.

Zapraszamy do kontaktu osoby/placówki zainteresowane kooperacją. 

dr Katarzyna Maniak
︎ katarzyna.maniak@uj.edu.plużywki / praca stresująca / warunki pracy / migracje / nieludzcy pracownicy - zwierzętakontrola pracy / narzędzia kontroli pracy / samokontrola / bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) / prawa pracownicze / strajki / związki zawodowe / sektor prywatny / sektor państwowy / adaptacja do pracy / szkolenia / edukacja / kompetencje / innowacja / czynniki szkodliwe / czynniki uciążliwe / ból / praca uciążliwa / hałas / niepełnosprawność / pozycje ciała / dźwięki pracy / nuda / wysiłek / zmęczenie / praca ręczna / praca powtarzalna / zaangażowanie zmysłów / emocje w pracy / tempo pracy / automatyzacja / mechanizacja pracy / wysoka temperatura / niska temperatura / praca na wysokościach / oświetlenie w miejscu pracy / wypadki w pracy / przestrzenie pracy / praca na zewnątrz / praca w ciasnym pomieszczeniu / dojazdy do pracy / szkody dla przyrody / socjalizacja w pracy / hierarchie w pracy / poczucie wspólnoty / reprezentacje pracy / oddolna heritagizacja / kolekcja prywatna / muzeum prywatne/ kapitał społeczny / elastyczny czas pracy / samozatrudnienie / praca prekarna / praca zdalna / fucha / praca niepłatna / przerwa w pracy / czyn społeczny / praca wolontaryjna / nisko płatna praca / dobrze (wysoko) płatna praca / szara strefa / praca na czarno / praca nielegalna / prestiż / bezrobocie / awans / uznanie / degradacja / przekwalifikowanie / przenikanie czasu pracy i czasu wolnego / emerytowana pracownica / emerytowany pracownik / emblemat służbowy / strój roboczy / ubranie ochronne / uniformizacja / segregacja pracowników ze względu na wiek / segregacja pracowników ze względu na płeć / upłciowienie pracy / segregacja pracowników ze względu na pochodzenie / praca dziedziczona / praca niewidzialna / praca reprodukcyjna / praca opiekuńcza / prace domowe / praca nakładcza / czysta praca / brudna praca / praca ciągła / praca w nocy / narzędzia pracy / modyfikowane narzędzie pracy / ślady użytkowania / współdzielone użytkowanie / uspołecznione narzędzia pracy / przenośne narzędzia pracy / konfliktogenność / organizacja pracy / pracochłonność / ergonomia / globalna sieć produkcji / żargon zawodowy / praca zespołowa / zapachy pracy / zakład pracy
Słowa kluczowe wg kategorii


Zbiór dostępny także w postaci pliku Excel. ︎︎︎ściągnij

Relacje ︎

kapitał społeczny / poczucie wspólnotysocjalizacja w pracyhierarchie w pracy / praca dziedziczona / konfliktogenność / uznanienie-ludzcy pracownicy – zwierzętaprestiżzwiązki zawodowe /współdzielone użytkowaniekontrola pracysamokontrolareprezentacje pracykolekcja prywatnamuzeum prywatneoddolna heritagizacjaemblemat służbowyuniformizacjapraca zespołoważargon zawodowy


Praca jako doświadczenie cielesne  ︎

niska temperaturawysoka temperatura / tempo pracyczynniki uciążliweczynniki szkodliweBHPpozycje ciałazmęczenieubranie ochronnepraca ręcznabrudna pracaczysta praca / niepełnosprawność / wypadki w pracypraca powtarzalna / praca uciążliwa / praca stresującapraca powtarzalnaemocje w pracyzapachy pracyzaangażowanie zmysłówergonomiawysiłekślady użytkowaniawspółdzielone użytkowaniedźwięki pracybólhałasnuda / adaptacja do pracy / przekwalifikowanie


Umiejętności i technologie  ︎

innowacjapracochłonnośćnarzędzia pracymodyfikowane narzędzia pracyautomatyzacja / mechanizacja / kompetencje / szkolenia / edukacjaorganizacja pracy / przekwalifikowaniePraca i mobilność  ︎

przenośne narzędzia pracymigracje / praca zdalna / dojazdy do pracy


Praca i wypoczynek  ︎

używkiprzerwa w pracyprzenikanie czasu pracy i czasu wolnegoczyn społecznyPraca w perspektywie gender i klasowej  ︎

segregacja pracowników ze względu na płeć / segregacja pracowników ze względu na wiek / segregacja pracowników ze względu na pochodzenieupłciowienie pracy /  praca niewidzialna / praca opiekuńcza / prace domowe / praca reprodukcyjnaMiejsca pracy  ︎

przestrzenie pracypraca w ciasnym pomieszczeniupraca na wysokościach / praca w nocy / praca na zewnątrz /  oświetlenie w miejscu pracy /  wysoka temperaturaniska temperaturawarunki pracy /  praca ciągła / zakład pracy / praca zdalna / dojazdy do pracy / szkody dla przyrodyEkonomie i polityki pracy  ︎

BHPstrój roboczykontrola pracynarzędzia kontroli pracysektor państwowy / sektor prywatny / emerytowany pracownik/pracowniczka /  globalna sieć produkcjielastyczny czas pracyprawa pracowniczestrajkibezrobociezwiązki zawodowe / fucha / awans / degradacja / praca nakładcza / praca niepłatna / praca nielegalna /  praca na czarno / szara strefa / praca wolontaryjna /  zakład pracy / praca prekarna / nisko płatna praca / dobrze (wysoko) płatna praca / organizacja pracy / uspołecznione narzędzia pracy / czyn społeczny / samozatrudnienie